MANIFEST

English text below

Welkom in de Vondelbunker!

De Vondelbunker is een autonoom cultureel centrum gerund door vrijwilligers met de gedeelde overtuiging dat (leef)ruimte een politiek concept is. Sinds juni 2011 is de bunker open met een weerbarstig en dynamisch cultureel programma.

Wij beheren de ruimte met de volgende uitgangspunten:

1. Iedereen is altijd welkom:
De deur van de Vondelbunker staat altijd open voor iedereen. We willen graag een plek zijn waar niemand zich voelt uitgesloten. Wij willen een safe space zijn. Voel je vrij om je uiten, praat met iemand van de crew als je je ongemakkelijk voelt. Je hebt onze steun, en hopen ook die van jou te krijgen.
2. Niemand verdient moneyzzzz:
Wij zijn een non-profit ruimte gerund door een klein collectief van vrijwilligers, in een non-hiërarchische structuur. We doen dit uit liefde voor de ruimte en de underground. Wij proberen evenementen en programmeurs te hosten, voor wie het moeilijk is om een locatie in Amsterdam te vinden. Al het geld dat wij door middel van donaties krijgen wordt rechtstreeks ingezet voor het open houden van de deuren. Omdat geld buiten het programmerproces wordt gehouden, blijft succes van een event een radicaal onmeetbare en persoonlijke ervaring. Daarom maakt de Vondelbunker graag gebruik van de slogan: mislukken is een optie! 
3. Faciliteren & samenwerken:
Wij zijn een ruimte die faciliteert! Wil je met onze ruimte aan de slag, heb je interessante gedachten en ideeën? Ben je momenteel op zoek naar een geschikte plek voor je tentoonstelling of preformance? Of heb je een ander idee? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen en nieuwe ideeën. Door samen te werken met organisatoren en uitvoerders als gelijkwaardige zijn we in staat om iedereen vrije ruimte te bieden voor grenzeloos experiment. Check DOE MEE om met ons in contact te komen.
4. Niemand vraagt moneyzzzz:
Ondanks dat we in het centrum van Amsterdam zitten en niet een gekraakte ruimte zijn, vragen we nooit onze bezoekers om entreegeld. Iedereen is welkom. Toch moeten we elke maand onze huur en de elektriciteitsrekening betalen. Hoe is dit mogelijk? Door jouw steun!
5. Ondersteuning & solidariteit
We beheren deze ruimte sinds 2011. We hebben dit altijd kunnen doen door jullie gulle donaties; je kan helpen in de vorm van een donatie aan de bar, of door ondersteuning in de vorm van tijd als vrijwilligerswerk. Wil je bij ons komen vrijwilligen? We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

xxx

Vondelbunker collectief

———–

Welcome to the Vondelbunker!

The Vondelbunker is a autonomous cultural center run by volunteers sharing the conviction that space is political. The bunker has been open since June 2011, running an unruly and dynamic cultural program. We run this space according to the following basic principles:

1. Everyone is always welcome:

The door to the Vondelbunker is always open to everyone. We like being together in a place where no one feels
excluded. We want to be a safe space. Feel free to speak up and talk to one of the crew if you feel uncomfortable. You have our support, as we hope we have yours.

2. No one makes moneyzzzz:

We are a non-profit space run by a small collective of volunteers in a non-hierarchical manner. We do this out of
love for this space and the underground. We try to host events and programmers for whom it’s hard to organize
events in other profit-driven spaces in Amsterdam. All the money that we get through donations is used directly for
keeping the doors of this space open. Since money is left out of the equation, an events success radically stays a
non-measurable and personal experience. This makes why the Vondelbunker uses the slogan: failure is an option!

3.Facilitate & collaborate:

We are a space that facilitates! Do you feel like engaging with our space, bringing in your thoughts and your ideas?
Are you currently looking for a suitable place for your exhibition or performance? Or do you have another idea? We are always looking for enthusiastic people and new ideas. We collaborate with organizations as equals and are able to give free space open for experiment. Check the DOE MEE page to come in contact with us.

4. None asks for moneyzzz:

Even though we are in the city center of Amsterdam and we are not a squatted space, we will never, ever ask our visitors for an entrance fee. Everyone is welcome! However, we still have to pay our rent and electricity bills each month to get by. How can this even be made possible? With your support!

5. Support & solidarity:

We have been running this space since 2011, which we have been able to do because of your generous donations! You can help the Vondelbunker by donating at the box at the bar, or support by volunteering your time. Do you kunnen doen door jullie gulle donaties; je kan helpen in de want to help volunteer? We look forward to meeting you!

xxx

Vondelbunker collective